уторак, 08. децембар 2015.VEOMA VAŽNO SAOPŠTENJE, 
poštovani prijatelji obraćam vam se jer vidim da vam je potrebna pomoć da bi sve ovo razumeli. Mislio sam da je jednostavno dovoljno napisati knjigu o razvoju aure ali nije. Evo šta vam poručujem na osnovu mojih istraživanja aure. Ono što vi treba da razumete a većina nije. Nemojte se ljutiti na mene. Moja istraživanja su jasno pokazala da fizički Bog postoji. U to nemojte sumnjati. Veze kojima mi komuniciramo međusobno uspostavljaju se posredstvom b
ioenergetske razmene energije i informacija posredstvom aure i čakri (ili morfogeničko polje) i opisane su u mojoj knjizi. Preko tog sistema komunikacija mi smo povezani direktno i sa Tvorcem. Svakim svojim udahom i izdahom, svaka naša ćelija, svaki naš atom je povezan sa tim centrom možete ga zvati kako želite ali to je za mene jednostavno BOG ili TVORAC, sve jedno... Na Boga netreba gledati samo kao Boga u religiskom smislu, već i kao tvorca svega. To će vam olakšati razumevanje... Meni jeste...E sad mi imamo mogućnost razvoja aure. Šta mislite zašto. Zašto smo dobili tu mogućnost? Postavite sebi to pitanje jer je to pitanje koje je možda najbitnije pitanje u našim životima. Postavite ga molim vas sami sebi. Ja mislim da razvojem i samo razvojem aure mi u staviri možemo biti istinski povezani sa TVORCEM onako kako on to traži od nas. Inače čemu bi služio razvoj aure kod bića koje je najrazvijenije u svemiru koji poznajemo. Da, samo razvojem aure mi imamo udela sa Bogom. Pogledajte Jovanovo Evanđelje , 13 glava, šta Isus kaže Petru kada se savio da mu opere noge... Petar je to odbio ali mu je Isus rekao da ako to ne učini neće imati udala sa njim (sa Bogom). Rekao je i to da oni sada neznaju šta im je on pokazao ali da će saznati kasnije... (kada otpočne proces transformacije tela i odpočne razvoj aure)... Petar je rekao -onda ne samo noge nego u ruke i lice! To su upravo periferne čakre čijom masažom pokrećemo razvoj aure, odnosno iniciranje formaciskih čakri.
Poštovani prijatelji ovde me neki optužuju da reklamiram svoju knjigu. Da reklamiram je... Mislim da je to ispravno jer moja knjiga daje znanje a vama je ono potrebno jer vam to niko neće reći niti ćete to čuti u spoljnjem svetu. Verujem da bi i vi postupili kao i ja da znate ono što ja znam. Razvoj aure je nešto što morate učiniti u toku svog života. Ja sam u to ubeđen. Pustite prazne priče onih koji su ne informisani i zlonamerni. Možda nisu ni svesni toga šta rade.
Naručite moju knjigu telefon Goran Tasic Razvoj aure 381645669633 sa poštarinom 1000 dinara, postanite moj FB prijatelj https://www.facebook.com/razvojaure . Tamo ću vam pomoći oko svega što je vezano za razvoj aure. Kontaktirajte me na mail tasic.goran@gmail.com . Vidite ja sam tu sa pruženom čistom rukom koja vam želi pružiti pomoć. Prihvatite moju ruku pomoći može vam promeniti život iz korena. A to nije mala stvar. Od mene toliko za sada 

Goran Tasicrazvoj aure

 knjiga
development of the aura


Šta je aura i šta su čakre

Da bi znali o čemu se u ovoj knjizi govori, treba da znamo šta je to aura, šta su to čakre šta su to akupunkturne tačke, magistralni putevima bioenergije i šta u stvari protiče kroz akunpukturne tačke i magistralnim putevima bioenergije.
Počećemo od toga da čakre i akupunkturne tačke predstavljaju ulazna vrata za energiju koja dolazi iz okruženja. Tu energiju čine elektromagnetne, infracrvene, ultrazvučne i gravitacione vibracije , a osnovni sastojak ovih vibracija su elektroni. Akupunkturne tačke otkrivaju instrumentima tako što je u njima električni otpor najmanji. Vi znate da upravo tamo gde je električni otpor najmanji tamo putuje struja elektrona tako je i ovde slučaj sa akupunkturnim tačkama odnosno čakrama. Šta inače rade slobodni elektroni u našem organizmu. NAJNOVIJA NAUČNA ISTRAŽIVANJA POKAZUJU DA SVI PROCESI OKSIDACIJE (OSNOVNI PROCESI METABOLIZMA U ĆELIJAMA) I OBNAVLJANJA ORGANIZMA ZAVISE OD KOLIČINE SLOBODNIH ELEKTRONA. Na primer vi znate da je sva materija sastavljena od molekula. Molekul je u normalnim okolnoszima električki neutralan. Ali ako on primi jedan elektron on narušava svoju elektroneutralnost i postaje negativan jon. Ako se iz molekula otkine jedan elektron on zbog manjka negativno naelektrisanih čestica postaje pozitivan jon. Ogromna količina materije koja cirkuliše u čovekovom organizmu nalazi se u jonskom obliku. Joni učestvuju u praktično svim hemiskim procesima koji se odvijaju u našem telu. Na primer osnovni energetski proces koji se dešava u našem telu, zahvaljujući kojem funkcionišemo, jeste pretvaranje glikoze u CO2 u ćelijama uz učešće naelektrisanih čestica- jona i elektrona. To je takozvana biološka oksidacija.
Ćelije se graniče membranama koje imaju pozitivno naelektrisanje spolja i negativno iznutra i to obezbeđuje prolaz materije u ćeliji produkata metabolizma ćelije izvan ćelije.
Vraćam se ponovo na suštinu problema razumevanja uloge čakri a to je da je u njima električni potencijal najmanji, tako da energija okoline ulazi kroz njih kao kroz neku vrstu kapija, elektroni koji čine okosnicu te energije pri tome dobijaju ogromne brzine i u magistralnim putevima od čakri putuju ka svim ćelijama našeg tela da bi u njima pokrenuli sve hemiske reakcije koje su od vitalnog značenja za život. Tako gledano čakre, odnosno akupunkturne tačke, predstavljaju neku vrstu električne pumpe koja nas snabdeva potrebnim elektronima koji igraju životno važnu ulogu u našem telu.
Što je organizam aktivniji to je više ukupnih biostruja, biostruja kao i svaki tok struje oko provodnika odnosno tela formira elektromagnetsko polje. Pošto se električni procesi odvijaju u svakoj tački našeg tela onda se i elektromagnetno polje nalazi u svakoj tački našeg tela. Celo naše telo predstavlja neku vrstu magneta sa magmetnim poljem gde glava predstavlja pozitivno naelektrisanje „+“, a telo negativno naelektrisanje „-„. Opšte čovekovo polje „aura“ obrazuje se od biopolja svakog organa,svakog dela tela,svake ćelije. Znači svaki organ, svaki deo tela,svaka ćelija imaju svoje biopolje- energetski omotač. Bilo kakve promene u bilo kom organu odmah se upisuju u lokalni bioomotač i u opštibioomotač „auru“ celog tela. Biopolje koje opisuje oblik fizičkog tela zove se etarsko telo ili aura ili energoinformaciono telo. Svaki delić našeg tela i organi našeg tela , šalju svake sekunde u naš Mozak informaciju o stanju bioenergije u svakom delu našeg tela. Mozak preko svog sisitema regulacije održava energetsku kontrolu celog tela. U vezi sa tim jasno je kako nastaju bolesti i kakao one mogu da se spreče.

Kako dolazi do razvoja aure
Jedan od najvažnijih elemenata uspešnog razvoja aure jeste uspešno fiziološko odmaranje odnosno MEDITACIJA što je bila tema proučavanja dr. Edmunda Đekopsona. Evo male informacije o njegovom radu.

,(Kako se treba odmarati  dr.EDMUND \EKOPSON ID68450 MEDICINSKA KNJIGA BEOGRAD-ZAGREB1966)
Ako poslovi napreduju ~ovek nalazi u tome podstrek za novim naprezanjem ka jo{ ve}em uspehu. Ako poslovi idu lo{e to je znak da treba jo{ vi{e raditi i naprezati se da bi poslovi i{li bolje nego {to je to sada slu~aj. Umor se i ne oseti dok ne nastane potpuna du{evna iscrpljenost. Poslovni ~ovek napu{taju}i svakodnevan posao i odlaze}i ku}i nosi sa sobom i probleme sa posla i u ve~ernjim satima. Doma}ica koja priprema neki ru~ak isto tako brine da svaki detalj bude ura|en kako treba. To traje sve vreme dok neka proslava traje. Prose~an pojedinac na takvim zabavama ~esto ~ini veliki napor da ostane privla~an za svojju okolinu. Ljudi koji se bave dru{tvenim delatnostima prividno sti~u mirno}u ali nervna napetost je ostala iako je njihovo lice nau~ilo kako da zadr`i mirno}u. Zatim tu su i nov~ane brige za sve ve}e `elje i prohteve savremenog na~ina `ivota.
Sve vi{e se uvi|a da preveliki napor ima uticaja na pojavu povi{enog pritiska. Napetost mo`e biti i vrlo prijatna –kada kupujemo, prodajemo, proizvedemo. Ali i prijatan i neprijatan napor izazivaju napetost. Mogu se ~esto videti znaci zamora i poja~ana razdra`ljivost. To su znaci preranog starenja, naboranost lica ,osedelost… krvni pritisak povremeno raste pa se vra}a u normalu. Ponekad postanu nesposobni da zaspu dok oni koji su jo{ vi{e umorni zaspu ~im dodirnu jastuk. Poreme}aj probave- bolesnik nema mogu}nost da vari odre|enu hranu.
Kakve veze ima napetost saq sr~anim napadom? Dali su arterije otvrdnule? Dali su skleroti~ne? Masti se gomilaju na sr~anim arterijama i slabe njihove zidove. Time omogu}uju da one prsnu ili da nastane zastoj unutar arterija tako da prestane priliv krvi u neke delove sr~anog zida- to je sr~ani napad. Masne naslage se uvek nalaze u obolelim koronarnim arterijama.
Dokaz da su napor i napetost veoma ~est faktor u oboljenjima srca jeste slede}i primer. 300 boraca poginulo je u jednoj borbi sa korejcima. To su bili mladi}i sa prose~nih 20 godina. U 77% slu~ajeva kod njih je obdukcijom na|eno i izvesnom stepenu obolele koronarne arterije. U nekim slu~ajevima srca su bila ozbiljno obolela. Lekari su bili iznena|eni ovom statistikom. Ti mladi}i su jeli hranu istu kao i peose~ni amerikanci njihovih godina samo {to su oni bili izlo`eni stresu rata i ratnim naporima. Ka`e se da 1 od 2 amerikanaca izme|u 35 i 40 godina ima znake stvrdnjavanja koronarnih arterija. To je samo po~etak bolesti. Ali kod ovih vojnika bolest je bila ve} daleko poodmakla i to kod 77% mladi}a od 20 godina.
Bolovi u predelu srca su vrlo naivni i ~esto nam se neda da ih shvatimo ozbiljno. Lekari ~esto razdvajaju anginu srca od koronarnih sr~anih oboljenja. Za angunu se smatra da je prosto gr~ koronarnih arterija kroz kojih krv proti~e i snabdeva sr~ane zidove , dok koronarno sr~ano oboljenje podrazumeva gomilanje i stvrdnjavanje masti na tim arterijama {to ima za posledicu o{te}enje delova sr~anog zida ako i kada nije dovoljan docvod krvi. Angina izaziva bol u vidu nekog skupljanja. Ona mo`e da sejavi u obliki te`ih ili lak{ih napada. Kod koronarnih oboljenja bol mo`e i da se ne javi i da pro|e neprime}en. Me|u uzroke spazma koronarnih arterija ili angine ubraja se svakako napetost i emotivni doga|aji.
^UVANJEM NA[IH MI[I]NIH SNAGA MI UJEDNO ^UVAMO I NA[E SRCE. To se posti`e izbegavanjem nepotrebne napetosti. Napetost ne predstavlja optere}enje samo za na{e srce ve} i za ne{e arterije.
Nerv se prazni u mi{i} i zatim izaziva njegovu kontrakciju. To mi{i}e dovodi do manjeg ili ve}eg stepena ukru}enosti. Zahvaljuju}i tome mogu se lokalizovati isuvi{e aktivni nervi ili nervna napetost. Mo`e se o~ekivati da na primer vojnik na frontu ili atleti~ar u nekoj trci ima stanje visoke nervne napetosti. Kada se takva osoba odmara onda mi pomislimo da takve nervne napetosti vi{e nema . me|utim ni pod okolnostima povoljnim za odmor sprave za merenje ne pokazuju da je nastupio odmor. Prekomerna nervna aktivnost je postala hroni~na.
Pra{kovi sre}e – sredstva za umirenje, vrlo se lako izdaju na recept a u mnogim zemljama i bez recepta. Mnogi lekari ne gledaju na to sa odobravanjem jer to je neka vrsta masovnog drogiranja stanovni{tva. Sporedna dejstva tih lekova su promene na ko`i , promene u krvi, bunilo nastalo intoksikacijom, napadi asme i dr. sposobnost takvih osoba da normalno rade je smanjena, energija takvih osoba je svedena na najmanju meru, a posle prestanka uzimanja tih lekova kod njih naj~e{}e nastaje poti{tenost i nervoza.
Kao alternativa tome stoji fiziolo{ka procedura u odmaranju koja je veoma efikasna u mnogim slu~ajevima i {to je naj interesantnije nema {tetnih dejstava  ugra|eni smiriva~.
Sredstva za umirenje deluju toksi~no da delove elektri~nog kola koje postoji izme|u mozga i nervno-mi{i}nog sistema. Fiziolo{ki metodi ne deluju tako. Opu{tanje postaje deo bolesnikovog `ivota deluje mnogo trajnije no sredstva za umirenje. Sredstva za umirenje deluju na otupljivanje nervnih tkiva. Kada ih uzimamo moramo biti svesni da uzimamo otrove. Postavlja se pitanje: za{to moramo da sebe otupljujemo kada smo u mogu}nosti da i bez uzimanja lekova u~inimo isto- da ne ~inimo napore. Usled du`e upotrebe tih lekova njihovo dejstvo oslabi pa se doza pove}a ili se promeni lek. Sredstva za umirenje su ne sumnjivo korisna kada se koriste povremeno kada su u pitanju neka akutna oboljenja ali se u praksi ta sredstva koriste znatno vi{e nego {to je to potrebno.
Lekari ~esto puta preporu~uju odmor, kod ozbiljnih poreme}aja organa za varenje, srca, gripa, tuberkuloze, o~ito je da pove}ani krvni pritisak mo`e da se snizi posle du`eg odmaranja.
++Mnoge osobe iako prividno izgleda da mirno le`e nikako ne uspevaju da se opuste. Disanje kod takvih osoba je ne{to nepravilnije, povremeno udahnu dublje, povremeno ~ini slabe pokrete, lako nabira ~elo, mrgodi se, brzo trep}e, pokre}e o~i pod zatvorenim kapcima, pokre}e glavu ili ruku ili samo prst.
++^im pojedinac prebrodi stanje zaostale napetosti nestaje lakih nepravilnosti u njegovom disanju, puls spada na normalu, pritisak tako|e, refleksnog gutanja nema, o~ni kapci postaju nepomi~ni. Pojedinci se sla`u da je nastalo stanje prijatno za odmor. Ako se ovakvo stanje odr`i onda se ono pretvara u onaj oblik prirodmog sna koji najvi{e odmara.
Premoren i nervozan ~ovek lako izgubi naviku za dobrim odmorom. On obi~no nezna koji su mu mi{i}i napeti, ne mo`e da proceni dali se opustio, i ne zna kako to da uradi. Razni medikamenti mogu da doprinesu spazmu ili zategnu}u trbu{nih mi{i}a i time da ote`aju opu{tanje.
Cilj opu{tanja jeste da se iz stanja napetosti do stanja opu{tanja do|e u periodu od nekoliko minuta. Me|utim da bi se to postiglo potrbno je vi{e nedelja meseci, pa i godina dana. To zato {to je te{ko da se neke na{e navike menjaju brzinom kojom deluje tableta koja se uzima za smirenje ili uzima pozori{na karta. Ali i pored toga to nije tako tye{ko ustvari mo`da je to ne{to {to se mo`e najlak{e nau~iti.
Kutak za opu{tanje. Krevet za. Opu{tanje.ruke da le`e pored tela a da ga ne dodiruju. Ispod glave jastuk. Osobe koje boluju od reumatizma mogu ispod kolena da stave jastu~i}. Licem prema tavanici. Le`anje u drugim polo`ajima zate`e mi{i}e skeleta i nemo`e do}i do opu{tanja.
U po~etku treba da pro|e pola sata pre nego li pre|ete na opu{tanja organa za disanje. Cilj je da se disanje oslobodi uticaju volje. Pritisak u predelu ispod prsne kosti po{to se primeti ta napetost pri opu{tanju ona se treba primetiti i opu{tati i pri obi~nom disanju. Opu{tanje grudnoh ko{a treba uraditi na isti na~in kao {to ~inite i sa rukama i nogama.
Mnogi se `ale da nastavljaju da misle i kada treba da se odmore. Tu se………. vi uop{te ne trba da ~inite napore da biste prestali da mislite. Va{ jedini cilj za vreme izvo|enja svih ve`bi u po~etku jeste da postepeno opu{tate sve mi{i}e i da prepustite da se drugo odvija samo od sebe.
Mo`da se javi sumnja dali tako ne{to uop{te vredi raditi. Ali sa vremenom se uvi|a da san postaje mnogo mirniji, primeti}e se i ubla`avanje nekih ranijih simptoma kada se radi o problemima sa sr~anim radom. Nejasan bol koji ponekad ose}a u blizini srca, neredovni otkucaji srca, nadimanje `eluca su nestali ili su po~eli da se javljaju re|e. tako|e je zaklju~io da je suvi{e brinuo u pro{lom vremenu i da je svoje zdravlje unaza|ivao svojim du{evnim stanjem. Uz put pro{la su ~esta nepotrebna uznemiravanja i strahovi.
Treba ograni~iti raspravu na one koji su u nedoumici ili tra`e istinu a izbegavati je sa onoma kojima je glavno da budu zajedljivo duhoviti.
Upore|ivanje okretnih igara i suvi{nih pokreta koje imaju napete osobe. Diferencijalno opu{tanje- minimum napetosti u mi{i}ima potrebne za izvo|enje jednog akta, uz uporedno opu{tanje ostalih mi{i}a.
Suvi{na napetost-nepreastana gestikulacija, govore brzo, piskavo, preterano se pomeraju ili okre}u, bezrazlo`no kolutaju o~ima, pokazuju preterane znake uzbu|enja ili druge preterane aktivnosti.
Iskusan u opu{tanju  noge su mu manje ili vi{e isturene, ruke i glava su mlitavi, trup mo`e da se savija u bilo kom pravcu. Disanje je ujedna~eno i mirno. Nema ni traga od nemirnih pokreta ~ak mu se ni prsti ne mrdaju. Za o~ne kapke je karakteristi~no da su glatki i bezizra`ajni, atreptanje se ne prime}uje du`e vreme. Ako se posmatra izbliza primeti}e se da se o~na jabu~ica ne pomera. Da bin sve to postigli treba vam pa`ljivi posmatra~.
Kada se ovde govori o promenama na bolje onda se one ne doga|aju preko no}i, naime put ka tome nije lak. Za jedan kurs obuke obi~no je potrebno jedan ~as ili dva nedeljno. Pacijent sem toga mora svakog dana da ve`ba sat do dva sata. To zavisi od starosti, ranijih navika, sposobnosti da se pridr`ava uputstava, redovnog ve`banja, i svakako od zdravstvenih problema kojim je eventualno neko izlo`en.
U cilju posmatranja elektri~nih impulsa koji postoje u mi{i}ima za vreme kontrakcije koriste se povr{inske elektrode . za vreme potpunog opu{tanja nema elektri~nih impulsa. Testiranjem je utv|eno da je nivo opu{tanja koji su postigle veoma nervozne osobe,a koje su pro{le obuku opu{tanja, mnogo manji od nivoa opu{tanja koji su postigla grupa studenata koji su bili podvrgnuti testiranju na volta`u napetosti.
Nije svaki odmor na primer onaj popodnevni isti kao odmor sa ciljem opu{tanja. To su testiranja pokazala. Efekti takvog odmora mogu biti nervoza, nesanica i ~ak umor. Kada se radi sa metodom opu{tanja efekat je veoma prijatan odmor i odmorenost posle zavr{etka opu{tanja i najva`nije nestanak briga. To je najve}e iznena|enje koje imaju ljudi koji krenu ovim na~inom odmaranja. Opu{tanje je skoro nemogu}e kada je ~ovek emotivno uznemiren. *univerzitet u ^ikagu 1922-1936 neprekidno je vr{io ova istra`ivanja.
Kada je neko zabrinut ili uznemiren mo`emo to iskoristiti ga {ta se de{ava. On po pravilu ka`e da se u njegovoj svesti javljaju vizuelne i druge slike u vezi sa onim {to ga ~ini nervoznim. Opu{tanjem se mo`e posti}i smanjivanje du{evne uznemirenost na nulu a du`im praktikovanjem i ve`bama opu{tanja olak{anje du{evne napetosti mo`e da postane stalno. Se}anje na doga|aje koji donose nervozu i uznemirenost i pojava uznemiruju}ih slika pa i zvuka. Probe su pokazale da kada ne{to zami{ljamo ne~eg se se}amo zate`emo neke mi{i}e kao da stvarno gledamo u ono na {ata se podse}amo. Ako opustimo te napetosti prestajemo da razmi{ljamo, se}amo se o tim stvarima. To je mogu}e u~initi podjednako u le`e}em ili u radnom pol~o`aju.
U trenutku ja~eg ose}anja straha,ako je aparat za bele`enje uklju~en, javlja se jaka u~estalost struja u gotovo svim mi{i}ima i nervima. To je ono {to zovemo nervozom.nervoza mo`e ponekad da bude vrlo korisna ali preterana mo`e biti veoma {tetna po na{e zdravlje.
Hroni~no visok krvni pritisak mo`e a bude posledicaq raznih oboljenja uklju~uju}i tu oboljenje bubrega, srca i `lezda ali to 90% slu~ajeva u Americi nije slu~aj. Radi se o bolesti za koju se nezna uzrok  esencijalnoj hipertenziji.
Op{ta mi{i}na napetost mo`e da izazove pove}ani krvni pritisak isto tako kao i napetost izazvana za vreme uzbu|enja. Napetost u celom telu ne nastupa samo iz nervne uznemirenosti i uzbu|enja ve} i za vreme napora i podnapora(kada je delatnost tako slaba da su potrebni vrlo dobri instrumenti da bi podnapor merili). Naime napori su skupljanje mi{i}a ili njihova kontrakcija, {to je sagorevanje u mi{i}ima. Preko krvi se vr{i snabdevanje gorivom({e}erom) i kiseonikom. Pa je srce primorano da ja~e kuca.a arterije se sna`no skupljaju da bi pove}ale pritisakkrvni i da bi prenere koli~inu goriva koja je potrebna za vi{e napora. Sa vi{e sagorevanja javlja se i vi{e pepela i time se javlja potreba za njihovim otklanjanjem.to su odpadne materije kao minerali i mle~na kiselina. Odklanjanje tih materija predstavlja dodatni napor za krvotok.umor se brzo javlja kada nije zadovoljena potreba organizma za pove}anim krvnim pritiskom.n
Nau~no opu{tanje ne uspavljuje bolesnika i ne optupljuje njegovu preduzimljivost i pokretljivost. Nau~no opu{tanje osloba|a bolesnika svih ko~enja, zamora, ~uva njegove snage i na taj na~in ~uva njegovu radnu sposobnost.. opu{tanje je bezopasno kao disanje. Opu{tabnje nema sporednih {tetnih dejstava kao {to je to slu~aj sa lekovima. Izve`bana osoba bilo da joj je krvni pritisak visok ili ne mo`we da ga smanji za nekoliko minuta.pomo}u diferencijalnog opu{tanja isti poslovi se mogu raditi ali sa mnogo manjem utro{kom energije i zamora. Kada se mi{i}i obu~e da ~ine manje napora pritisak }e se sam po sebi smanjiti.
Primeri iz prakse. Pritisak 252/140 i 97/72 .za vreme obuke nastavljeno je sa uzimanjem lekova dok se nisu stekli uslovi za prestanak uzimanja lekova a posle nastavka ve`bi opu{tanja posle tri meseca od prestanka uzimanja lekova do{lo se do pritiska od 97/72.180/130 posle 6 meseci obuke 115/84
Ako je opu{tanje nepotpuno i ako jo{ uvek posle opu{tanja postoji i najmanja napetost koja se meri milionitim delom volta na ure|aju za posmatranje nervne napetosti tada ne}e krvni pritisak izrazizitije da padne. Zato se sa ovim mora ra~unati akose `eli potpuni uspeh u radu.
Bol u predelu srca, levog ramena i ruke. Lupanje ili palpitacija (brzo kucanje) srca. Preskakanje srca i drugo tu je i op{ti umor le|a kada du`e traje.. bolovi koji se iz predela srca {ire prema ramenu i levoj ruci poznati su kao angina. Mnogi lekari smatraju da se angina javlja samo kada je srce obolelo. Me|utim angina se ~esto puta javlja i kod zdravog srca kada je ono premoreno. Treba srce odmarati ne nositi veliki teret niti se izlagagati velikim fizi~kim optere}enjima.
Mnoge obdukcije pokazale su da je srce iz nepoznatih razloga prestalo da radi. Iako se primera radi radi o ve} bolesnom srcu uzroci prestanka njegovog rada se ne mogu ta~no definisati. Mi{ljenje je da je srce prestalo da radi iz jednog jednostavnog razloga. Zamor sr~anog mi{i}a. zna~i da mnogo vi{e ljudi nego {to se to i pomi{lja umire od zamora.
Da bi se izbeglo zamaranje srca potrebna je dobra sr~ana cirkulacija. Krvni sudovi koji hrane mi{i}e samog srca zovu se  koronarni sudovi. Poznato je da kada ti sudovi postanu odve} napeti ili spasti~ni, sr~ani mi{i}i stradaju. To je po~etno stanje koronarnih sr~anih oboljenja. Kasnije ti krvni sudovi mogu da izgube svoju elasti~nost i otvrdnu. Tada srce postaje manje sposobno da podnese svakodnevne napore  varenje velike koli~ine hrane, penjanje uz stepenice, hodanje nasuprot jakom vetru i sl. Angina je zna~i bol koji nastaje usled nemo}i srca da pumpa dovoljno krvi u organizam pri nekom uobi~ajenom naporu. Kod mu{karaca koji umno rade smrnost od angine je tri i po puta ve}a od onih koji ne rade umno.

Profesor Đekopson je imenom “fiziološko odmaranje” nazvao nešto što je poznato pod imenom “meditacija”. To je zato jer verovatno ne bi dobio novac za svoja istraživanja od svojih sponzora ako bi to nazvao meditacijom. Sve jedno ova tehnika meditacije odnosno fiziološkog odmaranja koristi se u razvoju aure.
Autor knjige
Razvoj aure i čakri
Goran Tasić


Autor knjige RAZVOJ AURE I ČAKRI Goran Tasić
ORGANIZUJE PREDAVANJA O RAZVOJU LJUDSKE AURE

knjiga je prvi put izašla iz štampe 1997. godine.

2008. godine izašla je iz štapme pod naslovom  RAZVOJ AURE I ČAKRI

Predavanja će biti organizovana kada se prijavi dovoljan broj ljudi, zato se prijavite sada ako ste zainteresovani za predavanja.
Cena predavanja biće oko petnaest evra ,plus cena troškova zakupa prostorije, ako ne pronađemo prostor bez palćanja zakupa .
Molim sve zainteresovane da se jave na sledeće adrese:
Mob. 064-566-96-33
Mail: tasic.goran@gmail.com

Predavanja će polaznicima dati sva potrebna uputstva za njihovo buduće samostalno angažovanje na razvoju sopstvene aure.

Knjigu možete poručiti ovde preko email-a..   tasic.goran@gmail.com. ili fb stranice https://www.facebook.com/razvojaure 
cena knjige je 1000
 dinara sa svim troškovima slanja.... 
O svemu se možete raspitati putem gore datih adresa.

Pogledajte i sledeće:

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=4220